חזרה

זכויות תלמידים בעת הפרת משמעת

  • "כל תלמיד זכאי לכך שהמשמעת במוסד החינוך תונהג באופן ההולם את כבוד האדם ובכלל זה הוא זכאי שלא יינקטו כלפיו אמצעי משמעת גופניים או משפילים" - חוק זכויות התלמיד,סעיף 10. איסור על  הצוות החינוכי: ענישה גופנית, אלימות מילולית, הפחתת ציון בלימודים בשל התנהגות לא נאותה, רישום נזיפות ביומן הכתה.
  • בחוזר מנכ"ל תש"ע/1 (א)  - התגובה להפרת המשמעת צריכה להיות מידתית, סבירה והגיונית, ותואמת את מידת הפרת המשמעת. בכל מקרה שבו עשויים להינקט אמצעי משמעת נגד התלמיד, תוסברנה לו הטענות כלפיו ותינתן לו הזדמנות להשיב עליהן. שמיעת התלמיד תתקיים ככל האפשר לפני קבלת ההחלטה לנקיטת אמצעי משמעת. עם זאת, צוות בית הספר רשאי לנקוט אמצעי משמעת בלי ששמע תחילה את התלמיד כאשר נדרשת תגובה מיידית של נקיטת אמצעי המשמעת או כשיש נסיבות מוצדקות אחרות.
  • חובה לקיים הליך הוגן: להסביר לתלמיד על מה הוא נענש, לתת לו אפשרות להשמיע את התייחסותו ולהסביר את התנהגותו; חובה לידע את הורי התלמיד, כאשר ההתנהגות חוזרת על עצמה. חובה לתעד את האירועים ואת העונשים שננקטו: תאריכים, דרכי טיפול, דרכי תגובה ותכתובת.