חזרה

מדיניות חברתית כלכלית:

1. מדיניות חברתית כלכלית סוציאל – דמוקרטית: גישה ששמה דגש על ערך השוויון בכל תחומי החיים במובן הכלכלי חברתי. יש דגש על השוויון במובנו המהותי כלומר צמצום פערים, ומתן שוויון הזדמנויות לכל פרט במדינה. הממשלה מגלה מעורבות בנושאים כלכליים וחברתיים בחיי האזרחים והחברה כדי לצמצם פערים בתחומים אלה. זוהי גישה קהילתית שבה החברה כולה והממשלה, רואים עצמם אחראים לגורלם של הפרטים בחברה. על פי גישה זו המדינה מתייחסת לזכויות החברתיות כאל זכויות טבעיות שחובת המדינה להעניק אותן ולדאוג למימושן.

2. מדיניות  חברתית כלכלית ליברלית: גישה חברתית כלכלית ששמה דגש על ערך החירות ומעודדת תחרות כלכלית חופשית. לשוויון יש משמעות מבחינה פורמאלית, שוויון פוליטי ושוויון בפני החוק.  לפי גישה זו המדינה מגלה מעורבות מועטה בנושאים כלכליים וחברתיים התערבות מינימאלית תביא לתחרות חופשית ושוק חופשי. וגישה זו רואה בפרט החי במדינה כמי שאחראי לעצמו, שיפור מצבו של הפרט יעשה על ידי הפרט בעצמו. לפי גישה זו המדינה לא צריכה לפעול כדי לצמצם פערים חברתיים וכלכליים. היקף הזכויות החברתיות יהיה מצומצם.