חזרה

"ישראל גומלי חסד ופדו שבויים גם במחירים גבוהים. כבר נהגו כל ישראל לפדות את השבויים יותר מכדי דמיהן הנמכרים בשוק... והנח להם לישראל שהם גומלי חסד בני גומלי חסד" (הרב דוד בן זמרא, שו"ת רדב"ז חלק א סימן מ).