חזרה

סנהדרין ההורגת אחד בשבוע (פעם בשבע שנים) נקראת חובלנית. רבי אלעזר בן עזריה אומר אחד לשבעים שנה.

 רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם. 

רבן שמעון בן גמליאל אומר אף הן מרבין שופכי דמים בישראל.