חזרה

 שנים שהיו מהלכין בדרך (במדבר), וביד אחד מהן קיתון (כד)  של מים, אם שותין שניהם – מתים (אם יתחלקו במים-ימותו שניהם משום שאין בכד מספיק מים, שיחיו את שניהם), ואם שותה אחד מהן - מגיע לישוב (והשני ימות)

 

דרש (חכם בשם) בן פטורא: מוטב שישתו שניהם וימותו, ואל יראה אחד מהם במיתתו של חבירו. עד שבא רבי עקיבא ולימד: וחי אחיך עמך - חייך קודמים לחיי חבירך.