תנאי שימוש

הסכמה לתנאי השימוש

תנאי שימוש אלו יחולו על אתר זה (להלן: "האתר").

האתר הינו רכושה הבלעדי של חברת טו-בי אדוקשיין בע"מ (להלן: "טו-בי"). השימוש באתר מהווה הסכמה משתמעת לכך שאתה מסכים לכל תנאי השימוש; אם אינך מסכים לכך, אנא הפסק את השימוש באתר.

שינוי תנאי השימוש

טו-בי שומרת לעצמה את הזכות, בשיקול דעתה הבלעדי, לשנות, לתקן, להוסיף או להסיר חלקים מתנאי השימוש אלו, בכל זמן שהוא.

המשך שימושך באתר לאחר פרסום השינויים לעיל ייחשב כקיבול והסכמה לשינויים האמורים. 

שירותים

טו-בי פיתחה פלטפורמה בה מורים ו/או מפרסמים רשאים לקנות ולמכור (או כל צורה אחרת של מסחר) על בסיס הפלטפורמה של האתר, חומרי חינוך ומשחקי חינוך בין שאר המורים, בדרך של העלאה ופרסום התכנים שלהם לאתר ("מורים" ו- "תכני מורה", בהתאמה). בשום זמן שהוא, טו-בי אינה בעלים של כל מוצר או מוכרת מוצרים לטובת המורים או על ידי המורים או על ידי כל ישות אחרת שהיא; ותכני המורה נשארים בכל עת בבעלותם הבלעדית של המורים המתאימים. המורה אחראי בלבד על תמחור ומכירת תכני המורה. טו-בי אינה אחראית על כל פיגור בתשלום הנגרם על ידי מערכות התשלום שלנו. כאשר מורה מעלה ומתמחר מוצרים לאתר, מורה זה מצהיר ותחייב שהוא/היא מחזיק/ה בכל הזכויות והיכולות למכור את תכני המורה, והמורה מצהיר ומתחייב שתכני המורה הינם מדויקים, נוכחיים, שלמים ואינם שגויים או מטעים. בנוסף, המורה מצהיר ומתחייב כי תכני המורה לא ייגרמו לכל הפרת זכות בקניין הרוחני של צד שלישי, לרבות, וללא הגבלה, כל זכות יוצרים או סימן מסחר שהוא.

כל מידע, חומר או תוכן שהמורה מעביר, מוסר או מציג באתר הינם תחת שם המשתמש של אותו מורה ובאחריותו הבלעדית. עם זאת, בכך שגרמת לתכני המורה להיות זמינים באתר שלנו, אתה מעניק בזאת לטו-בי, זכות מכוח תת-רישיון שהינה חינמית, נצחית, בלתי חוזרת, לא בלעדית ובינלאומית להשתמש בכל זכות יוצרים, זכות סימני מסחר, זכות פרסום ו/או זכות ממסד נתונים של תכני המורה, בכל מדיה עכשווית או עתידית להתפתח, אך ורק כפי שיהיה נחוץ באופן סביר לטובת זמינותם של תכני המורה באתר.

זכויות יוצרים

למעט תכני המורה, כל תוכן, טקסטים, גרפים, ממשקי משתמש, ממשקים ויזואליים, תמונות, סמני מסחר, לוגיים, צלילים, אמנות, קוד מחשב, עיצוב, מבנה, התאמה, ארגון, סידור ועניינים נוספים השייכים לאתר, הינם בבעלותה, בשליטתה וברישיונה של טו-בי, והינם מוגנים תחת חוקי זכויות היוצרים וחוקים אחרים החלים, לרבות וללא הגבלה חוקי הקניין הרוחני.

קישוריות לאתרים אחרים

האתר שלנו עלול להכיל קישוריות לאתר אחרים. עם זאת, ברגע שלחצת על הקישוריות ועזבת את האתר שלנו, עליך לדעת שאין אנו שולטים על המתרחש באותם אתרים אחרים. על כן, חוקים, תנאי שימוש, משטרים אחרים (לרבות מדיניות פרטיות) והליכי פעולה אחרים של אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים יחולו עליך כאשר הנך גולש באתרים אלו. טו-בי אינה אחראית לתוכן, דיוקו או דעות המובעות באתרים אלו. הכללה של כל קישורית לאתר אחר אינה רומזת על אישור או תמיכת האתרים האחרים על ידנו. האתר שלנו וקישוריות לאתרים אחרים של צדדים שלישיים הן שתי ישויות נפרדות ועצמאיות ואילו אף צד אינו רשאי לבצע אלו שהן הצהרות או התחייבויות בשם האחר. עליך להיזהר ולקרוא את תנאי השימוש המתאימים לאתרים האחרים.

למען הסר ספק, טו-בי אינה משתתפת בכל עסקה שנעשית דרך האתר ושירותיו. כמו כן, טו-בי איננה הסוכנת או נציגת המורים, המפרסמים או הקונים, ואינה אחראית לכל נזק או אובדן שעלול להיגרם כתוצאה מכל עסקה שהיא. במידה ותהיה מחלוקת בינך ובין צד ג', טו-בי אינה לא תהיה מחוייבת להתערב, ועל ידי שימוש בשירותי האתר הנך משחרר את טו-בי מכל טענות, דרישות או נזקים אשר שיהיו העולים מהמחלוקת כאמור. 

רכישה; תנאי שימוש נוספים

חובותיה של טו-בי, ככל שיהיו, ביחס למוצריה ושירותיה כפופים אך ורק לאותם הסכמים על פיהם הם מובאים, ושום דבר באתר לא יפורש על מנת לשנות הסכמים אלו. 

בכל עת, וללא הודעה מוקדמת, טו-בי רשאית לערוך שינויים למוצריה ולשירותים המוצעים על ידי האתר וכן לאותם מחירים עבור מוצרים ושירותים אלו. חומרי האתר ביחס למוצריו ולשירותיו עלולים להיות לא בתוקף, וטו-בי אינה מתחייבת לעדכן את חומרי האתר ביחס למוצריו ושירותיו. כאשר הנך רוכש וצר באתר, הנך מסכים לא לשתפו בין עמיתיך ללא רישיון נוסף ולא לפרסם את רכישתך באינטרנט.

כתבי ויתור טענות

האתר ותוכנו מסופקים כמות שהם (AS-IS) וכפי שהם זמינים (AS-AVAILBLE). טו-בי אינה מבטיחה שהאתר או תוכנו, שירותו או עתידו של האתר יהיו ללא טעויות או ללא הפרעה, או שפגמים יתוקנו, או ששימושך באתר יהיה יספק תוצאות מסוימות. כל מידע אשר מצוין באתר כפוף לשינויים וללא מתן הודעה מראש. טו-בי אינה יכולה להבטיח שהמידע והשירותים הניתנים באתר נקיים מבאגים או טעויות או תקלות או הגבלות כלשהן. טו-בי מוותר על כל ההתחייבויות, בין אם במפורש ובין אם במשתמע, לרבות כל ההתחייבויות ביחס לדיוק, אי-הפרה, היכולת להיסחר והתאמות למטרה מסוימת. יתר על כן, טו-בי מוותרת בזאת על כל אחריות שהיא למעשים, מחדלים, והתנהגות של צדדים שלישיים בקשר עם וביחס לשימושך באתר ו/או בשירותיו. מונחת עליך האחריות המלאה לשימוש באתר ובקישוריות לאתרים אחרים. כל אינטראקציה בינך ובין מבקרים אחרים באתר (לרבות וללא הגבלה רכישה, מכירה ותשלומים) הינה אך ורק בינך ובין אותה יישות. הסעד היחידי העומד רשותך כנגד טו-בי עקב אי-שביעות רצון מהאתר או תכניו הוא להפסיק להשתמש באתר ותכניו. הגבלת סעד זו היא חלק מההסכם בין הצדדים. טו-בי אינה אחראית לאלו נזקים עקיפים, מקריים או תוצאתיים (לרבות נזקים בגין אובדן עסקים, הפסד רווחים, הפסדי כספי, הוצאות משפט וכדומה), בין אם נגרמו כתוצאה מהפרת חוזה, הפרת אחריות, רשלנות, אחריות מוצר או אחרת, גם אם היו מודעים לאפשרות קיומם של הנזקים הללו. שלילת/סתירת הנזקים המצוינים לעיל מהווים יסוד בסיסי לעסקה שנעשתה בין טו-בי לבינך, המשתמש. האתר והמידע בו לא היו מסופקים ללא הגבלות אלו. שום מידע או ייעוץ, בכתב או בעל פה, שנרכש על ידך מאתנו דרך האתר אינו יוצר כל התחייבות, מצג או אחריות שאינה מפורשת מתנאי שימוש אלו. המידע ושאר החומרים באתר מסופקים למטרות מידע כלליות בלבד ואינן מהוות ייעוץ מקצועי. זוהי האחריות שלך להעריך את דיוק ושלמות המידע הזמין באתר או קישוריות לאתרים אחרים בו. כל תכני מורה שאתה מעלה לאתר, הנך מצהיר ומתחייב שאתה מחזיק בזכות ו/או הרישיון לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להפיץ או להעניק כל זכות למשתמשים; והתוכן נקי מזכויות יוצרים, סמני מסחר או כל הפרת זכות קניין רוחנית של צדדים שלישיים; ויש לך את ההסכמה, פטור, ו/או רשות של כל אדם שניתן לזהותו המתואר בתוכן שאתה מעלה, להעביר, לפרסם, להעניק רישיון, ו/או לפזר את שמם ו/או כדומה דרך תכני המורה.

שיפוי

הנך מסכים לשפות, להגן ולשמור על טו-בי, ממוניה, מנהליה, בעלי מניות, עובדיה, עורכי דינה, סוכניה, חברות הבת שלה ועמיתיה, מכל פגיעה ומכל דרישה, הפסד, אחריות, נזקים, תביעות, או הוצאות (לרבות הוצאות שכר טרחה סבירות), שנעשית כנגד טו-בי על ידי צד שלישי בנוגע ל או שעולה משימושך באתר.

הדין החל, סמכות שיפוטית

הנך מסכים שעל כל עניין השייך לגישתך לאתר או שימושו, לרבות מעשים או הליכים העולים במישרין או בעקיפין מתנאי שימוש אלו יחולו, ינוהלו ויאכפו בהתאם לחוקיה של מדינת ישראל (למעט בחירת מקום השיפוט). הנך מעניק בזאת סמכות שיפוטית בלתי חוזרת לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ומוותר בזאת על כל התנגדות בקשר לסמכות השיפוטית או הרכבה.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי השימוש המופיעים בשפה העברית לבין תנאי השימוש המופיעים בשפה האנגלית, תנאי השימוש המופיעים בשפה האנגלית יגברו.