Hackathon מרתון של הצגת רעיונות יזמיים
תרגיל קבוצתי בו משתתפים רבים מעוניינים להציג את היוזמות שלהם לחברים אחרים בכיתה. המשחק מייעל את התהליך בכך שהתלמידים מציגים את היוזמות בקבוצות קטנות ומגיבים עליהם. בשלב שני הם מנסים להתחבר לקבוצות יזמיות לפתרון בעיה בעלת אותסריט המשחק | תצוגה מקדימה
נושא לימוד:
כיתות: אקדמיה
יוצר/י המשחק : ד"ר עוזי ששון

דרישות מוקדמות

על כל משתתף להכין יוזמה חברתית בהתאם לתיאוריה של הבעיה, התיאוריה של הפתרון, 


ד"ר עוזי ששון

הכירו את המשתתפים


  • סטודנט 1

  • סטודנט 2

  • סטודנט 3

  • סטודנט 4

  • סטודנט 5


מקורות מידעביקורות (0)


דירוג כולל למשחק

המשחק יצר דיון משמעותי

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד

המשאבים טובים ומותאמים

התלמידים נהנו


זכויות יוצרים לתמונות