חזרה

על הפסוק: 'טוב שבנחשים רצוץ את מוחו' ((מכילתא בשלח ב)

לאחר שבני-ישראל יצאו ממצרים, רדפו המצרים אחריהם, עד שטובעו בים-סוף.

התורה מספרת שפרעה לקח לצורך המרדף את "כל רכב מצרים".

כלומר, המצרים השתמשו במרכבות רתומות לסוסים (או לבהמות אחרות), ובאמצעותן רדפו אחרי בני-ישראל.

נשאלת השאלה, מהיכן היו למצרים בעלי-חיים, והלוא בהמותיהם מתו במכת דבר?

מסביר רש"י, בשם המדרש, שהבהמות הללו היו של אותם מצרים יראי-ה', שהניסו את מקניהם אל הבתים.

מי שהאמין באזהרת ה' והכניס את מקנהו לתוך הבתים, הציל את בהמותיו.

עכשיו גם אותם 'יראי שמים' הצטרפו למרדף אחרי עם-ישראל.

מוסיף רש"י: "מכאן היה רבי שמעון אומר – כשר שבמצרים הרוג, טוב שבנחשים רצוץ את מוחו".

מתוך אתר חב"ד