חזרה
זכויות כלכליות-חברתיות
זכויות הניתנות/ מוענקות ע"י המדינה בדרך של הקצאת משאבים ושירותים
זכויות שונות ממדינה למדינה כיוון שתלויות במדיניות חברתית-כלכלית של המדינה במטרה להבטיח קיום אנושי בכבוד/ להבטיח רמת חיים נאותה
ביניהן: הזכות לשירותי בריאות, לחינוך חינם, לביטחון סוציאלי ולרמת חיים נאותה, לדיור ולזכויות עובדים ותנאי עבודה
 
הזכות לטיפול רפואי/לבריאות    
 
הזכות של כל אדם לקבל מהמדינה ללא תשלום את השירותים הנחוצים לשמירה על בריאותו ולמניעת מחלות.
אם חלה או נפצע, עליה לאפשר לו לקבל את הטיפול הרפואי הדרוש כדי שיחזור לאיתנו
 
הזכות לדיור
הזכות של כל אדם לקורת גג ולמגורים נאותים
 
הזכות לחינוך
הזכות של כל אדם לקבל מהמדינה ללא תשלום וברמה נאותה הזדמנות להשכלה ידע ומיומנויות/ מתן שירותי חינוך והשכלה מן המדינה
 
זכויות עובדים ותנאי העסקה
הזכות של כל אדם לתנאי עבודה נאותים והוגנים
כוללת מרכיבים כגון (חובה לציין שתי דוגמאות): קביעת שכר מינימום, הגבלת מספר שעות עבודה, מתן תנאי עבודה סבירים, הבטחת שכר שווה עבור עבודה שווה, מתן ימי חופשה, הגנה מפני פיטורים שרירותיים.
 
הזכות לרמת חיים נאותה
הזכות של כל אדם לחיות ברמת חיים נאותה/ סבירה/בכבוד/ בטחון סוציאלי
תפקידה של המדינה לקבוע מהו קיום בכבוד ולאפשר אותו לאזרחיה/ לדאוג לכל אדם במצבי מצוקה זמניים או קבועים.