חזרה

בָּרַיְתָא היא מאמר של תנאים (חכמים מהמאות הראשונה והשניה). פירוש המילה "ברייתא" בארמית הוא "חיצונית" (בר=חוץ), זאת משום שמאמרים אלו נשארו מחוץ למשנה (הקובץ הראשון בתורה שבעל פה)

***

"שנים שהיו מהלכין בדרך

וביד אחד מהן קיתון (כד, כלי) של מים

אם שותין שניהם – מתים!

ואם שותה אחד מהן –

מגיע לישוב...

דרש בן פטורא: מוטב שישתו שניהם וימותו
ואל יראה אחד מהם במיתתו של חבירו.
עד שבא ר' עקיבא ולימד: 'וחי אחיך עמך',
חייך קודמים לחיי חבירך.
(תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף ס"ב ע"א)