חזרה

הרבי מצאנז היה רגיל לספר:

“בימי עלומי, כשנתלקחה בליבי אהבת השם, סבור הייתי, שאחזיר את כל העולם

למוטב וידבקו בהשם יתברך, אבל במהרה הבנתי, שדי אם אחזיר למוטב את אנשי עירי.

יגעתי ימים רבים, ולא עלה הדבר בידי. והנה הכרתי שעדיין אני תופס מרובה, ופניתי אל

בני ביתי, אבל לא הצלחתי להחזירם למוטב. לבסוף עלה על דעתי: רצוני לתקן את נפשי...”

)הסתפקות במועט, אור הגנוז, מרטין בובר, הוצאת שוקן © כל הזכויות שמורות להוצאת שוקן(