חזרה

הזכות לבריאות: תוכניות לצמצום פערים בין מרכז ופריפריה תוחלת החיים הממוצעת בישראל, הגבוהה יחסית, ושירותי הבריאות המתקדמים שלה, מסתירים פערים עמוקים במצב הבריאות – בין קבוצות אוכלוסייה, בין תושבי הפריפריה לתושבי המרכז ובין פערים אלה אינם אלא שיקוף אכזרי של הפערים 296 העניים לבני מעמד הבינוני והמבוסס. החברתיים-כלכליים במדינה , ונובעים בעיקר מהבדלים בתנאים החברתיים והסביבתיים המקנים בריאות: תזונה, דיור, מערכות מים וביוב, רמת השכלה, רמת הכנסה ואיכות הסביבה. חוסר השוויון בנגישות לשירותי בריאות וההבדל באיכותם ובזמינותם משפיעים אף הם על הפערים במדדי הבריאות של מגזרי אוכלוסייה שונים . כבר זמן מה מתחולל שינוי לטובה בתחום ה ות כניות של משרד הבריאות לצמצום הפערים בשירותי הבריאות. בין ההתפתחויות המשמחות והחשובות אפשר לכלול את הרחבת טיפולי השיניים בחינם לילדים עד גיל , 12 את פתיחת הפקולטה לרפואה בצפת ואת הניסיון לקדם רפורמה בטיפול ובאשפוז בדוח זה בחרנו להתמקד בתוכניות ובניסיונות לצמצם את הפערים בשירותי הבריאות 297 הסיעודי. בין מרכז הארץ לאזורי הפריפריה בשנה- שנתיים האחרונות. אלה כוללים הן יוזמות ממשלתיות והן מאבקים של ארגונים ושל פעילים מקומיים. אולם חשוב להדגיש שהפערים בין המרכז לפריפריה הם רק פן אחד של אי השוויון בבריאות בישראל, והניסיון לצמצמם הוא רק חלק קטן מהפתרון.