חזרה

טקסט טיעון – מהו?

1. מטרת הטיעון: לשכנע את הנמענים בצדקת עמדה מסוימת.

2. מבנה הטיעון:

טענה - אמירה (עמדה, דעה, הנחה, מסקנה, תיאוריה, גישה, החלטה) שניתן לתמוך בה או להתנגד לה. כלומר היא אמירה שנויה במחלוקת שאפשר להתווכח אם היא נכונה, אמיתית או תקפה. 

נימוק - אמירה כוללת המובאת כדי לתמוך בטענה ולבססה. נימוק טוב מורכב ממשפט הכללה ומפירוט.

טענת נגד - טענות המובעות על ידי מתנגדים לעמדת המוען.

הפרכה - אי הסכמה מוחלטת של המוען לטענות שהציגו הנמענים. כלומר שלילה מוחלטת של  המוען את דברי הנמענים.

הסתייגות - הסכמה חלקית עם עמדת המוען. כלומר, המוען מסכים עם חלק מהדברים שהציג הנמען ומתנגד לחלק מהם (מעין "אמצע" בין הסכמה להתנגדות).

מסקנה - סיכום וחזרה לנקודת המוצא.

3. לשון הטיעון:

לשפה תפקיד חשוב מאוד בטקסט הטיעון. המוענים משתמשים באמצעים רטוריים הפועלים על ההיגיון ועל הרגש של הנמענים, כדי ליצור הנאה בקרבם וכדי לקרב אותם אל עמדתם ולשכנע אותם ביתר קלות. כמו כן, המוענים מקפידים על שימוש במשלב בינוני, על שפה ברורה ורהוטה ועל משפטים מנוסחים כהלכה.

הצגת הטענה- בהצגת הטענה ישתמשו הכותבים בתבניות לשוניות כגון: לדעתי, אני מסכים / תומך/ מתנגד / מסתייג / מחזק / מצדד, עמדתי היא ש..., אני משוכנע ש..., ברצוני לטעון כי...

הצגת נימוק  – בהצגת הביסוסים לטענה ישתמשו הכותבים בתבניות לשוניות כגון:  על מנת להוכיח את הטענה ..., הנימוק החשוב ביותר הוא..., לדוגמה, למשל..., על מנת להמחיש את דברי אציג..., כדי לבסס את עמדתי....

הצגת טענת נגד והפרכה - הצגת עמדה השונה מעמדתם ישתמשו הכותבים בקשרים לוגים של ויתור, ניגוד או השוואה כמו: אף על פי ש..., למרות ש..., לעומת זאת, בניגוד ל..., בהשוואה ל...

מסקנה  - בהצגת המסקנה ישתמשו הכותבים בתבניות לשוניות כגון:מן האמור לעיל עולה בי..., ניתן להסיק ש..., מכאן נובע ש..., ניתן לקבוע ש..., מומלץ ש..., כדאי ש..., רצוי ש...