חזרה

הפילוסופים מסכימים פה אחד שהמעולה מעולה יותר ושלם יותר מהכובש את יצרו. אבל, הם אומרים, לפעמים הכובש את יצרו מגיע לדרגת המעולה בדברים רבים. הוא בהכרח בדרגה פחותה כי הוא מתאווה לעשות את הרע, אף שאין הוא עושה אותו. תשוקתו אל הרע היא תכונה רעה בנפש. גם שלמה אמר כדבר הזה. הוא אמר "נפש רשע אותה רע" (משלי כא, 10). על שמחת המעולה לעשות מעשים טובים ועל ייסורי מי שאינו מעולה לעשותם אמר "שמחה לצדיק עשות משפט ומחתה לפעלי און" (שם, שם, 15). וזה מה שנראה מדברי התורה התואמים למה שציינו הפילוסופים.