חזרה

כתוצאה מאונס שעברה השפחה וכך נולד עבד חדש שהוא חום לבנבן.