חזרה
(בבא מציעא פד ע"ב)
 
תרגום : פעם אחת היה ר' יוחנן שוחה בירדן, ראהו ריש לקיש וסבר שהוא אישה. נעץ רומחו ( על פי כתב יד מינכן) בירדן, וקפץ אחריו. אמר לו: גבורתך לתורה. א"ל: יופיך לנשים. א"ל: אם תחזור בך, אתן לך את אחותי שהיא יפה ממני. קיבל עליו. רצה לחזור ולהביא בגדיו - ולא היה יכול. לימדו מקרא ומשנה, ועשאו אדם גדול. יום אחד נחלקו חכמים בבית המדרש: מאימתי מקבלין הסיף והסכין והפיגיון והרומח ומגל היד ומגל הקציר טומאה? משעת גמר מלאכתם. ומאימתי גמר מלאכתם? ר' יוחנן אמר: משיצרפם בכבשן, וריש לקיש אמר: משיצחצחם במים. אמר לו ר'  ביוחנן לריש לקיש: לסטים בליסטיותו יודע ; אמר ריש לקיש: ומה הועלת לי? שם "רבי" קראו לי, וכאן "רבי" קוראים לי. אמר לו: הועלתי לך שקרבתיך תחת כנפי השכינה. חלשה דעתו של ר' יוחנן, וחלה ריש לקיש. באה אחותו (אשתו של ריש לקיש )ובכתה, אמרה לו: עשה בשביל בני! אמר לה: "עזבה יתמיך אני אחיה". - עשה בשביל אלמנותי! - אמר לה: "ואלמנותיך עלי תבטחו". מת רבי שמעון בן לקיש. היה ר' יוחנן מצטער אחריו הרבה. אמרו רבנן: מי ילך להניח דעתו? - ילך ר' אלעזר בן פדת, ששמועותיו מחודדות. בא וישב לפניו. כל מה שהיה ר' יוחנן אומר, אמר לו: תניא דמסייע לך. אמר לו ר' יוחנן: אתה כבן לקיש? בן לקיש, כשהייתי אומר דבר, היה מקשה לי עשרים וארבע קושיות, ואני תירצתי לו עשרים וארבעה תירוצים, והעניין נתרווח מאליו. ואתה אומר: תניא דמסייע לך? וכי איני יודע שיפה אמרתי? עמד וקרע בגדיו, ובכה ואמר: היכן אתה בן לקיש! היכן אתה בן לקיש! והיה צועק עד שנטרפה עליו דעתו.   ביקשו עליו חכמים רחמים, ומת.