חזרה

"כשם שאונאה במקח וממכר, כך אונאה בדברים: 

לא יאמר לו: בכמה חפץ זה, והוא אינו רוצה ליקח.

אם היה בעל תשובה, לא יאמר לו: זכור מעשיך הראשונים.

אם הוא בן גרים, לא יאמר לו: זכור מעשה אבותיך,

שנאמר: "וגר לא תונה ולא תלחצנו" (שמות כב' כ')